Xe đạp điện phong lý

Chương trình học

Lộ trình học

Lộ trình học trong Sorotouch được chia ra 

  • 3 cấp độ

J = Junior Stage (J1- J12)
S = Super Stage (S1 –S12)
U = Advanced Stage (U1-U12)

 

  • 1 cấp độ = 12 level (1-12)
    1 level = 30 mission
    1 ngày = 1 mission